2023 final AP poll


Rank Team (FPV) Record Points

1 Michigan (61) 15-0 1,525
2 Washington 14-1 1,459
3 Texas 12-2 1,356
4 Georgia 13-1 1,328
5 Alabama 12-2 1,321
6t Florida State 13-1 1,175
6t Oregon 12-2 1,175
8 Missouri 11-2 1,092
9 Mississippi 11-2 1,030
10 Ohio State 11-2 1,006

11 Arizona 10-3 861
12 Louisiana State 10-3 853
13 Penn State 10-3 796
14 Notre Dame 10-3 745
15 Oklahoma 10-3 691
16 Oklahoma State 10-4 528
17 Tennessee 9-4 442
18 Kansas State 9-4 402
19 Louisville 10-4 398
20 Clemson 9-4 327

21 N.C. State 9-4 244
22 Southern Methodist 11-3 183
23 Kansas 9-4 153
24 Iowa 10-4 150
25 Liberty 13-1 139